A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża ogłasza drugi otwarty konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku. Celem konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego Gminy Niedrzwica Duża poprzez udzielenie dotacji na ich realizację w wysokości maksymalnie do 90% całkowitego kosztu zadania.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy statutowo działają
w dziedzinie objętej konkursem, zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania.

Oferty konkursowe należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża (ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża), w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania: „prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych”
, opatrzonej adnotacją „Otwarty konkurs ofert” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
30 lipca 2018 roku do godz. 15:30.

Oferta winna być złożona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/18 Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 9 lipca 2018 roku.

 Zarządzenie nr 49/18
 Zał nr 1 - ogłoszenie o drugim konkursie 2018
 Zał nr 2 - wzór oferty 2018
 Zał nr 3 - wzór sprawozdania 2018
 Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności VAT
 Wzór umowy z zakresu zdrowia publicznego 2018

Liczba wyświetleń: 386
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb