A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Geodeta

Zdjęcie Artykułu

Urząd Gminy Niedrzwica Duża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Geodeta w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża

 

 

 

 

1.  Wymagania niezbędne:

a)    wykształcenie: wyższe o kierunku geodezyjnym z minimalnym stażem 2 lata lub średnie o kierunku geodezyjnym i 3 letnim stażem pracy,

b)   posiadanie obywatelstwa polskiego;

c)    pełna zdolność do czynności prawnych;

d)   korzystanie z pełni praw publicznych;

e)    brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

g)   nieposzlakowana opinia;

h)   znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

i)     znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

j)     znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne;

k)   znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

l)     znajomość Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

m) znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości;

n)   znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości,

o)   umiejętność obsługi programu EWOPIS i EWMAPA,

p)   biegła znajomość pakietu MS Office.

2.    Wymagania dodatkowe:

a)    doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji samorządowej;

b)   ukończenie służby przygotowawczej urzędnika samorządowego;

c)    zdolność do analitycznego myślenia, samodzielność, rzetelność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjacji, zdolności organizacyjne, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

 W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Osoba zatrudniona na stanowisku geodety w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża będzie w szczególności realizowała zadania:

a)    prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów,

b)   wydawanie decyzji o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,

c)    przyjmowanie odpisów, orzeczeń i aktów notarialnych z których wynikają zmiany w ewidencji gruntów,

d)   wydawanie dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków,

e)    wykonywanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

f)    prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości,

g)   prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z podziałami nieruchomości i ich scalaniem,

h)   prowadzenie rejestrów podziałów, rozgraniczeń oraz scaleń,

i)     zlecanie wykonania dokumentacji geodezyjnej dla uregulowania stanów prawnych nieruchomości,

j)     udział w pracach związanych z przygotowaniem specyfikacji przetargowych i umów na prace zlecane przez Gminę z zakresu geodezji,

k)   przygotowanie materiałów i dokumentów  dla zawarcia umów notarialnych.

 

4.    Warunki pracy:

a)    wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)   praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

c)    zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

 

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

6.    Wymagane dokumenty:

niezbędne:

a)    list motywacyjny;

b)   życiorys zawodowy (CV);

List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)”.

c)    kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

d)   oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

e)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

f)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g)   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

h)   kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy. Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

dodatkowe:

a)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko geodeta w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża” w terminie do dnia 14.02.2018 roku do godz. 1530 w kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu). Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów odbędzie się w dniu 16.02.2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30.

 Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

 

Ogłoszenie - PDF

Liczba wyświetleń: 895
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb