A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenie o postanowieniach opiniujących projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 24 10 2017

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża zawiadamia, iż w związku z upływem terminu zakreślonego w art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niezajęciem stanowiska przez organ uzgadniający projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uzgodnienie uważa się za dokonane.

 

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

-zmianie sposobu użytkowania części „publicznej” budynku byłego dworca kolejowego, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

- przebudowie odcinka drogi na długości ok. 400 m.

- przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2255L na długości ok. 420 m.

- budowie oświetlenia drogowego wydzielonego na długości ok. 850 m.

 

na działkach nr 318/5, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 318/10, 318/23 i 318/28 w miejscowości Niedrzwica Duża.

 

Wójt Gminy Niedrzwica Duża zawiadamia, iż w związku z upływem terminu zakreślonego w art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niezajęciem stanowiska przez organ uzgadniający projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uzgodnienie przedmiotowego projektu decyzji uważa się za dokonane.

 

Jednocześnie informuję się, iż w oparciu o art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, w godzinach pracy urzędu, można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne żądania

 

OBWIESZCZENIE - PDF

 

 

Liczba wyświetleń: 703
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb