A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Niedrzwica Duża o wpłynięciu wniosku o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji betonu i wyrobów budowlanych

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża zawiadamia, że w dniu 12.06.2015 r. wpłynął wniosek Alfa-Bet Sp. z o.o., ul. Ks. Popiełuszki 10/19, 21-100 Lubartów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji betonu i wyrobów budowlanych w obrębie działek o nr ew. 1201 i 1202 położonych w miejscowości Niedrzwica Duża, gmina Niedrzwica Duża.

 

 

Mając na uwadze postanowienie Wójta Gminy Niedrzwica Duża znak: KOŚ.6220.5.2015 z dnia 10.08.2015 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko wraz z uzupełnieniem Wójt Gminy Niedrzwica Duża informuje, iż przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Niedrzwica Duża, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko i właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są odpowiednio Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie od 14.06.2017 r. do 14.07.2017 r. w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża w pok. nr 8 w godzinach od 7.30 do 16.00 w poniedziałki oraz 7.30-15.30 od wtorku do piątku lub na adres e-mail: info@niedrzwicaduza.pl.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE - PDF

Liczba wyświetleń: 578
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb