A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszenie Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29 sierpnia 2017 r

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża - część II etap II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

Wójt Gminy Niedrzwica Duża zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Niedrzwica Duża - część II etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 września 2017 do 27 września 2017 r. w godzinach od 9oo do 14oo w siedzibie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, 24-220 Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30, tel. 81 517 50 85.

Obszary objęte zmianą planu pokazano na załączniku graficznym do niniejszego obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 18 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niedrzwica Duża w godz. 16oo do 17oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Niedrzwica Duża z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 12 października 2017 r.


Pełna treść obwieszczenia - PDF

Załącznik graficzny - JPG

Liczba wyświetleń: 861
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb