A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej z dnia 19 czerwca 2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 Nr poz. 1817) Wójt Gminy Niedrzwica Duża zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej.

 
 
 
 
 
 
 
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 poz. 1817):
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej                      
 
Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
 
„Rozszerzone i uzupełnione drugie wydanie publikacji Magdaleny Kosidło Niedrzwica Duża jakiej nie znamy – z dziejów przedwojennej wsi

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 2 ustawy:
Towarzystwo  Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej, ul. Lubelska 10, 24-220 Niedrzwica Duża

Termin realizacji zadania:
21.07.2017 r.– 30.09.2017 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:
1800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100)
 
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zastępcy Wójta Gminy Niedrzwica Duża – Bartosza Dąbrowskiego  - tel.: 81 517 50 85 wew. 35, email: bartosz.dabrowski@niedrzwicaduza.pl w terminie do dnia 28 czerwca 2017 r.
 
 
Informacja o ofercie
 
Oferta Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej

Liczba wyświetleń: 739
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb