A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku. Celem konkursu ofert jest wsparcie zadań publicznych Gminy Niedrzwica Duża poprzez udzielenie dotacji na ich realizację w wysokości maksymalnie do 90% całkowitego kosztu zadania. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), które statutowo działają w dziedzinie objętej konkursem, zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania.

Oferty konkursowe należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża (ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża), w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania (np.: „w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych” itd.), opatrzonej adnotacją „Otwarty konkurs ofert”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2018 roku do godz. 15:30.


O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego!

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie:

Ogłoszenie o konkursie

Aktualny wzór oferty

Aktualny wzór sprawozdania

Aktualny wzór umowy

Liczba wyświetleń: 813
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb