A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 30 listopada 2011 roku (środa) zwołana zostaje XI sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VI kadencji. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad godz. 9.00.


Porządek obrad sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 30 11.2011 r.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy

4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady, stałych komisji Rady.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/302/10 z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2011 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/06 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych szkół i niepublicznych przedszkoli.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

15. Dyskusje i oświadczenia Radnych.

16. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 1525
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb