A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Porządek obrad XII sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża

Zdjęcie Artykułu

Na dzień dzień 29 grudnia 2011 roku ( czwartek) zwołana zostaje XII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VI kadencji. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad sesji - godz. 9.00.

Porządek obrad sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 29.12.2011 r.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy

4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady, stałych komisji Rady.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/302/10 z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Współpracy Gminy Niedrzwica Duża z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012 - 2017".

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej w Mariance do partnerskiego projektu „Kultywowanie tradycji regionalnych kluczem do edukacji międzypokoleniowej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Niedrzwica Duża.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Czesława Wiktora Chodkiewicza.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji, w tym opinii Komisji właściwej ds. budżetu,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,

d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii RIO w Lublinie, opinii Komisji i wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję właściwą ds. budżetu,

e) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

15. Zajęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie protestu załogi ZE Kraśnik wobec planów jego likwidacji.

16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

17. Dyskusje i oświadczenia Radnych.

18. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 1332
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb