A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Rewitalizacja - Nasza gmina na pierwszym miejscu!

Zdjęcie Artykułu

W dniu 11 kwietnia br. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął Wykaz gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego. W dokumencie na pierwszym miejscu znalazł się program rewitalizacji gminy Niedrzwica Duża, który został pozytywnie zweryfikowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WL. Wpisanie programu do Wykazu jest niezbędne w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

 

Wykaz zawiera spis i syntetyczną charakterystykę zawartych w nim programów. Wpis programu rewitalizacji do Wykazu jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że program ten spełnia wymogi Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. To umożliwia korzystanie z funduszy unijnych na realizację projektów zawartych w tym programie. Dotyczy to głównie działań 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich i 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. Ponadto, w zależności od specyfiki projektu, projekty takie mogą korzystać z uprzywilejowanej punktacji przy rozstrzyganiu konkursów w ramach działań: 3.1 Tereny inwestycyjne, 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, 5.5 Promocja niskoemisyjności, 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, 9.1 Aktywizacja zawodowa, 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, 11.1 Aktywne włączenie, 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 12.2 Kształcenie ogólne, 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 13.2 Infrastruktura usług społecznych.

 

Wykaz gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego - PDF

Liczba wyświetleń: 845
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb