A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018

Zdjęcie Artykułu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej, informuje że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS i Profil Zaufany.

 

 

Osoby, które złożą kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia następnego roku ale od dnia złożenia wniosku.

Osoby, które złożą kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o zasiłek rodzinny na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia za listopad nastąpi do 30 listopada. Złożenie wniosku we wrześniu i październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata za listopad nastąpi nie później niż do 31 grudnia. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, przyznanie i wypłata zasiłku za listopad nastąpi nie później niż do ostatniego dnia lutego następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w grudniu, ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących  następuje do ostatniego dnia lutego ale od dnia złożenia wniosku.

Informujemy również, że od okresu zasiłkowego rozpoczynającego się w przypadku świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z dniem 1 października 2017 oraz w przypadku świadczeń rodzinnych z dniem 1 listopada 2017 obowiązywały będą nowe przepisy regulujące kwestie uprawnień rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz utratę i uzyskanie dochodów.
Zgodnie z nową regulacją świadczenie wychowawcze i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nie znany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zmianie uległo również stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zmianą objęte zostały też osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.

 

Bliższe informacje w Wydziale Świadczeń Rodzinnych pod nr tel. (81) 51-75-069 wew. 16,
(81) 51-74-873.

Druki wniosków i oświadczeń dostępne są  stronie internetowej ministerstwa http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ oraz na stronie ośrodka (http://www.ops.niedrzwicaduza.pl/) w zakładce dokumenty, natomiast od 01 sierpnia 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kraśnicka 51.

Liczba wyświetleń: 597
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb