A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XIV Sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 29.03.2012 roku (czwartek) zwołana zostaje XIV sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VI kadencji. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad sesji – godz. 09 00.

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 29 marca 2012 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Radną wybraną w wyborach uzupełniających.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy
 5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady, stałych komisji Rady.
 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Niedrzwica Duża.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Niedrzwica Duża.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
 14. Sprawozdanie z działalności OPS za 2011 rok.
 15. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności GOKSIR za 2011 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Dyskusje i oświadczenia Radnych.
 19. Zamknięcie obrad.     

Liczba wyświetleń: 1614
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb