A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XV sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 31 maja 2012 roku (czwartek) zwołana zostaje XV sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VI kadencji. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad sesji – godz. 09 00.

 1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady, stałych komisji Rady.
 4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Przedstawienie przez nieformalną grupę młodzieżową, działającą przy Fundacji „Dziupla” wyników ankiety we wszystkich szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w Gminie Niedrzwica Duża, realizowanych w ramach projektu „Młodzi- Samorządni” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w programie Równać Szanse.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedrzwica Duża za 2011 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Niedrzwica Duża.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Niedrzwica Duża w latach 2009-2012.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej Programu Aktywności Lokalnej  „Razem możemy więcej”.
 15. Stanowisko Rady Gminy Niedrzwica Duża dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Dyskusje i oświadczenia Radnych.
 18. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 1171
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb