A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XXXVIII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 28.12.2017

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 28 grudnia 2017 roku /czwartek/ zwołana zostaje XXXVIII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VII kadencji. Obrady sesji odbędą się sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Początek obrad sesji – godz. 13.00.

Porządek obrad sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 28.12.2017 roku
 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVI i XXXVII  sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża nr XXXIII/243/14 z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Niedrzwica Duża na lata 2018-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany gminnego programu rewitalizacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie trwałości w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.
       13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Podjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok:            
  a)         przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
  b)        przedstawienie opinii i wniosków Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowej,
  c)         przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,
  d)        przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, opinii Komisji i wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Budżetową,   
  e)         dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 5.  Ustalenie planu pracy Rady Gminy Niedrzwica Duża na 2018 rok.
 6. Odpowiedzi  na zapytania  radnych, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 716
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb